8018 08 221  2018 02 22 

 

මාතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පෙර පාසල් ගුරුවරියන් මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබදව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2018-02-22 දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී. මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරීගේ මෙහෙයවීමෙන් පැවති වැඩමුඑවේ සම්පත්දායක ලෙස පොල්ගොල්ල ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යයන සම්බන්ධීකාරක නිශානි අතුකෝරල මිය සහභාගී වූ අතර මේ සදහා 40 පමණ පෙර පාසල් ගුරුවරියන් සහභාගී විය.

News & Events

27
Sep2019

test

test massage

26
Sep2019

matale

divisional secritariat matale

Scroll To Top