කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 662 222 238

කාර්යාලීය ෆැක්ස් අංකය

  +94 662 226 638

නම තනතුර ජංගම දුරකතනය දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
කේ.පී.කේ.එල්.පී. මධුවන්ති මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්   0662222733  
එච්.එම්.සී. ඒකනායක මෙනවිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්   0663686465  
අයි.ජී.ජේ. සුමනසිරි මයා ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්)   0662233684  
පී.ඩී. කීර්ති ද අල්විස් මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)   0663004357  
 සුභාෂිනී විරේසිංහ මිය පරිපාලන නිලධාරී   0662230616  
ඩී.එම්.එල්.ජී.එම්. සමරකෝන් මයා පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී)   0662222238  
කේ.පී.එස්. හෙන්ද්‍රික් මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්   0662222238  

 

News & Events

27
Sep2019

test

test massage

26
Sep2019

matale

divisional secritariat matale

Scroll To Top